ANGORAMEDİKAL.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
ANGORAMEDİKAL.COM olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari
tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi amaçla
işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin
olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.
1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel
verileriniz; " hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir,
sınıflandırılabilir, güncellenebilir .

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz ANGORAMEDİKAL.COM  ile aranızdaki ilişkiye bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in tüm
birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Kişisel
verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz
bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin olarak kişisel
tercihlerinizi karşılayabilmek adına araştırmak ve geliştirmek, doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim
kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, tanıtım /reklam /duyuru /toplantı /konferans/ etkinlik/ kurs/
gelişim programı/ sergi yapmak, Şirket’in yürütücüsü veya paydaşı olduğu projeleri yürütmek, Şirket’te
yapılan üretim esnasında verimlilik ve hizmet kalitesi ilkeleri ile sağlanması ve devamı, Şirket gizlilik
politikalarının yürütülmesi, Şirket’in  iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri
kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması noktasında;
ANGORAMEDİKAL.COM ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak personel/ziyaretçi/stajyer /çalışan adayı/ proje
ortakları/iş ortaklar olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel
nitelikli kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız,
sağlık bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, ŞİRKET’in ağı
kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, kampüs giriş-çıkış bilgileri gibi bilgileriniz aşağıda
açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir.
2.1. Üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığının sağlanması,
maliyet ve iş yükünün azaltılması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler
yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılması, kampüs içi
ya da kampüs dışında Şirket tarafından etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, toplantılar
düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin duyurulması,
2.2. Şirket bünyesindeki birimlerde veya Şirket dışındaki kuruluşlarda Çalışan veya hizmet alan işçi, taşeron
veya tedarikçilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
2.3.Müşteri veya tedarikçi adayları ile ŞİRKET arasında hizmet ve iş ilişkisinin başlaması veya devamı
açısından Şirket’in iş görme ve hizmet faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan iş alanları hakkında bilgilendirme
ve tanıtım yapılması, teklif sunulması,
2.3.TümŞirket paydaşlarının (stajyer/personel/ziyaretçi) ve 3. tarafların can ve mal güvenliğinin korunması
veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı
organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli
güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına
aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
2.4.Şirket’in iş stratejileri doğrultusunda oluşturduğu iş süreçleri kapsamında; Şirketticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları,
satın alma operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki
ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, iletişim, pazar araştırması ve sosyal
sorumluluk aktiviteleri,
2.5.Şirket İnsan Kaynakları politikalarının kapsamında; Şirket’in İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde;

operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu
ve iş hayatını düzenleyen ilgili yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin
yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
2.6 . Şirket’in sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
2.7.Şirket’in sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal
kablosuz ağ, kurumsal internet vb.) kullanılması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve
meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgilerinizmali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz,
ikametgah bilgileriniz, Şirket ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, kampüs giriş-çıkış
ANGORAMEDİKAL.COM tarafından sağlanan hizmet faaliyetlerini sürdürmek,  hizmet politikaları ve
süreçlerini planlanmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, ŞİRKET’in hizmetlerinin devamlılığını
sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, ŞİRKETile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, kampüs tesis ve binalarının içinde ve çevresinde fiziksel
güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek,
ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş
ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,  gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri
gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş,
taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, ŞİRKET ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,
yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında ŞİRKET hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞİRKET içi
düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve
aktarılabilecektir.

5. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü
Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer
kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;
​​Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.
Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya
elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

5.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz
ANGORAMEDİKAL.COM nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
4. d) Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
5. e) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak
başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.

​5.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri
sorumlusu olan ŞİRKETİMİZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait
taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin
niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel
Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;
6.1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
6.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
6.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
6.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6.5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan
işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.6.Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
6.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda
başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
1. d) Talep konusu

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca,
yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı
içeren talebinizi yazılı olarak veya  "Organize Sanayi Bölgesi, Şehitler Bulvarı No:21 Eskişehir – Türkiye”
adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya ŞİRKETİMİZE ait "iletisim@elektrix.com" elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle
tarafımıza iletebilirsiniz.